Ogólne warunki

Niniejszy ogólny regulamin ma zastosowanie do wykonawcy ALTEROW Data Group GmbH oraz wszystkich spółek zależnych:

 

  • CYBERTEC PostgreSQL International GmbH, Römerstraße 19, 2752 Wöllersdorf, Austria
  • CYBERTEC PG Database Services Switzerland GmbH, Bahnhofstraße 10, 8001 Zürich, Switzerland
  • CYBERTEC Nordic OÜ, Fahle Office, Tartu MNT 84a-M302, 10112 Tallinn, Estonia
  • CYBERTEC PG Database Services South America S.A., Misiones 1486 oficina 301, 11000 Montevideo, Uruguay
  • CYBERTEC Poland Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 93, HuHub Nowogrodzka Square, 2nd floor, 02-001 Warsaw, Poland
  • CYBERTEC PostgreSQL South Africa Ltd., No. 26, Cambridge Office Park, 5 Bauhinia Streete, Highveld Techno Park, Conturion, South Africa, 0046

1. Informacje ogólne

1.1 Jako kontrahent (CN), CYBERTEC świadczy usługi dla klienta (CL) w dziedzinie technologii informatycznych. Niniejszy regulamin należy postrzegać przez CN jako integralną część wszystkich ofert, umów lub umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA) i regulamin będzie obowiązywać w najbardziej aktualnej formie, jeżeli zostanie nawiązana współpraca między CN a CL.

1.2 Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich bieżących i przyszłych usług świadczonych przez CN na rzecz CL, nawet w przypadku, gdy warunki handlowe (T&Cs) nie są wyraźnie określone przy zawieraniu umowy. Regulamin CL ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzony przez CN na piśmie.

1.3 O ile nie uzgodniono inaczej, oferty złożone przez wykonawcę są ważne przez 30 dni i bez zobowiązań.

 

2. Zakres świadczenia

2.1 Dokładny zakres usług świadczonych przez CN jest określony w odpowiedniej ofercie / umowie / SLA z CL. O ile nie uzgodniono inaczej, CN zapewnia usługi w standardowych godzinach pracy CN.

2.2 Miejsce i czas wykonania są określone w odpowiednich umowach indywidualnych.

2.3. Sprzęt i technologia wykorzystywane przez CN do świadczenia usług podlegają ilościowym i jakościowym wymaganiom CL, określonym na podstawie informacji udostępnionych przez CL. Jeżeli konieczne są jakiekolwiek zmiany w usługach lub zastosowanej technologii ze względu na nowe wymagania CL, CN składa odpowiednią ofertę.

2.4. CN ma prawo modyfikować urządzenia wykorzystywane do świadczenia usług według własnego uznania, jeżeli nie jest oczekiwana wynikająca z tego utrata wartości usług.

2.5 Za wybór pracowników świadczących usługi kontraktowe odpowiada wykonawca. W tym celu wykonawca jest również uprawniony do wezwania osób trzecich.

2.6 Jeżeli CN powierzy usługi stron trzecich na żądanie CL, wszelkie takie umowy będą zawierane wyłącznie między CL a stroną trzecią zgodnie z ich odpowiednimi warunkami. CN odpowiada wyłącznie za usługi, które są świadczone przez niego. 

2.7 Obie strony umowy mogą w dowolnym momencie poprosić o zmianę zakresu świadczenia („Wniosek o zmianę”). Wniosek o zmianę musi jednak zawierać dokładny opis żądanej zmiany, przyczyny zmiany oraz jej wpływ na harmonogram i koszty, żeby umożliwić adresatom wniosku o zmianę przeprowadzenie odpowiedniej oceny. Wniosek o zmianę staje się wiążący dopiero po zaakceptowaniu go przez obie umawiające się strony.

 

3. Zobowiązania CL do uczestnictwa i współpracy

3.1 CL zobowiązuje się wspierać wszystkie działania, niezbędne do świadczenia usług przez CN. CL zobowiązuje się ponadto do podjęcia wszelkich działań, niezbędnych do wykonania umowy, które nie mieszczą się w zakresie wykonania CN.

3.2 W przypadku, gdy usługi są świadczone na terenie CL, CL zapewnia dostęp do wszystkich elementów sieci, połączeń, prądu zasilania, powierzchni podłogi, miejsc pracy i infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług w wymaganym zakresie i jakości ( np. klimatyzacja) i bezpłatnie. W każdym przypadku CL jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z wymaganiami operacyjnymi producenta dla danego sprzętu. CL jest również odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń i budynku, w tym ochronę przed wodą, ogniem i nieupoważnionym wejściem. CL ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie specjalne środki bezpieczeństwa (np. kamery bezpieczeństwa) w swoich lokalach. CL nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek instrukcji pracownikom CN i składa wszystkie wnioski dotyczące świadczenia usług wyłącznie kluczowemu kontaktowi wskazanemu przez CN.

3.3 CL powinien dostarczyć CN wszystkie informacje, dane i dokumentację wymagane do realizacji zamówienia w formie określonej przez CN w uzgodnionym terminie i na własny koszt, i powinien wspierać CN w analizie problemów, usuwaniu usterek i koordynowaniu przetwarzania zamówień i usług na żądanie. Wszelkie zmiany w przepływie pracy CL, które mogą prowadzić do zmian w usługach świadczonych przez CN na rzecz CL, wymagają uprzedniej konsultacji z CN w sprawie ich wpływu technicznego i handlowego.

3.4 CL zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich haseł i danych logowania wymaganych do korzystania z usług CN.

3.5 CM powinien przechowywać dodatkową kopię wszystkich danych i informacji przekazanych do CN, żeby umożliwić ich odtworzenie w dowolnym momencie w przypadku uszkodzenia lub utraty.

3.6 CL powinien wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie współpracy w odpowiednim czasie, aby nie utrudniać CN świadczenia usług. CL zapewnia, aby CN i/lub strona trzecia wyznaczone przez CN do świadczenia usług miały niezbędny dostęp do pomieszczeń CL. CL jest odpowiedzialny za zapewnienie współpracy dla wszystkich pracowników i ich firm powiązanych lub stron trzecich, będących stronami umowy w celu ułatwienia wykonania umowy.

3.7 Jeżeli CL nie wywiąże się ze swoich zobowiązań do współpracy w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym zakresie, usługi świadczone przez CN uznaje się za świadczone zgodnie z umową i terminem, niezależnie od potencjalnych ograniczeń. Harmonogramy usług świadczonych przez CN zostaną odpowiednio przesunięte. CL powinien wynagrodzić CN za wszelkie wynikające z tego dodatkowe wydatki i/lub koszty oddzielnie według odpowiednich obowiązujących stawek CN.

3.8 CL zapewnia, aby ich pracownicy i wszelkie osoby trzecie, za które odpowiedzialny jest CL, traktowali z ostrożnością wszystkie obiekty i technologie stosowane przez CN oraz wszelkie aktywa powierzone CL; CL odpowiada wobec CN za wszelkie szkody.

3.9. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie dostawy i współpraca, zapewniane przez CL, są bezpłatne.

 

4. Wady serwisowe

4.1 CN zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w umowie. Jeśli CN nie świadczy usług w wyznaczonym terminie lub usługi są wadliwe, tj. znacznie odbiegają od uzgodnionych standardów jakości, CN jest zobowiązana do świadczenia usług w sposób prawidłowy i wolny od wad – według własnego uznania – albo ponownie, albo wykonując niezbędne prace w celu usunięcia wad w rozsądnym terminie.

4.2 Jeżeli wady są spowodowane wadą dostaw lub współpracą zapewnioną przez CL, lub naruszeniem obowiązków CL określonych w punkcie 3, wszelkie zobowiązania do bezpłatnego usunięcia wad są wykluczone. W takich przypadkach usługi świadczone przez CN uznaje się za świadczone zgodnie z umową, niezależnie od wszelkich potencjalnych ograniczeń. CN zobowiązuje się do usunięcia wady za opłatę, jeżeli zostanie o to poproszony przez CL.

4.3 CL powinien wspierać CN w usuwaniu wad i dostarczaniu wszystkich niezbędnych informacji. Wszelkie występujące wady muszą być niezwłocznie zgłoszone przez CL do CN, na piśmie lub pocztą elektroniczną. CL ponosi wszelkie dodatkowe koszty usunięcia wad powstałe w wyniku opóźnionego powiadomienia.

4.4 Odwrócenie ciężaru dowodu, tj. obowiązku CN udowodnienia swojej niewinności z powodu wady, jest wykluczone.

4.5 Przepisy określone w tym punkcie mają również zastosowanie odpowiednio do wszystkich produktów dostarczanych przez CN do CL. Okres gwarancji na takie dostawy wynosi 6 miesięcy od otrzymania. Sek. 924 ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego) „Domniemanie wadliwości” jest wykluczone za obopólną zgodą. W przypadku wszystkich produktów innych firm dostarczanych do CL przez CN warunki gwarancji producenta dla danego produktu mają pierwszeństwo przed postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie. CN zachowuje prawo własności do wszystkich towarów dostarczonych przez CN do momentu pełnej zapłaty.

4.6 Jeżeli podczas wykonywania pracy okaże się, że realizacja zamówienia zgodnie z opisem usługi jest faktycznie lub prawnie niemożliwa, CN jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym CL. Jeżeli CL nie zmieni opisu usługi lub nie stworzy warunków do realizacji, aby wykonanie było możliwe, CN może odmówić wykonania zamówienia. Jeżeli niemożność wykonania jest wynikiem awarii CL lub kolejnej zmiany opisu usługi przez CL, CN ma prawo odstąpić od zamówienia. Koszty i wydatki, poniesione do tego momentu na działania CN, są zwracane przez klienta.

4.7 CL jest uprawniony do odstąpienia od odpowiedniej umowy tylko wtedy, gdy CL udzielił CN pisemnego uzasadnionego okresu karencji na wykonanie uzgodnionej usługi, a CN nie wykonał istotnych części usługi w tym okresie, ponadto uzgodniona data wykonania nie została dotrzymana z powodu wyłącznej winy lub nielegalnego działania CN.

 

5. Kara umowna

5.1 Wszelkie potencjalne kary umowne są przewidziane w umowie SLA między CN a CL. Jeżeli nie dokonano odpowiednich pisemnych uzgodnień, niniejszy punkt nie ma zastosowania.

5.2 Wszystkie potencjalne kary umowne w skali roku są ograniczone do 20% całkowitych rocznych opłat, uiszczanych przez CL na rzecz CN. Roszczenia, dotyczące roszczeń odszkodowawczych wykraczających poza to, są wykluczone, chyba że są one wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

 

6. Odpowiedzialność

6.1 CN odpowiada przed CL wyłącznie za szkody, przez które można udowodnić, że ponosi odpowiedzialność w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Dotyczy to również szkód spowodowanych przez strony trzecie wezwane przez CN. W przypadku zawinionego zranienia CN odpowiada bez ograniczeń.

6.2 CN ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekroczenie lub nieprzestrzeganie ewentualnie uzgodnionego w umowie SL, jeśli CN ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekroczenie lub nieprzestrzeganie. Nie dotyczy to w szczególności zakłóceń, za które CN nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności (np. problemy z routingiem zewnętrznego DNS, ataki na infrastrukturę CL, brak usług internetowych itp.)

6.3 Odpowiedzialność za szkody pośrednie – takie jak utrata zysków, koszty związane z przerwanymi operacjami, utratą danych lub roszczeniami stron trzecich – jest wyraźnie wykluczona.

6.4 Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych regulują przepisy ustawowe; termin przedawnienia upływa jednak najpóźniej po upływie roku od zidentyfikowania strony szkód i strony uszkadzającej.

6.5 Jeżeli strony trzecie pomagają CN w świadczeniu usług i powstają roszczenia z tytułu gwarancji i/lub odpowiedzialności wobec tych stron trzecich w tym kontekście, CN sceduje te roszczenia na CL. W takim przypadku CL powinien odnosić się głównie do tej strony trzeciej. 

 6.6 Jeżeli utworzenie fizycznej kopii zapasowej danych jest wyraźnie uzgodnione jako usługa, odpowiedzialność za utratę danych nie jest wykluczona – w drodze odstępstwa od pkt 8.2 –  jednak w przypadku przywracania danych jest ograniczona do maksymalnie 10% kwoty zamówienia na zdarzenie utraty.

Maksymalna kwota wynosi jednak 15 000,00 EUR. Wszelkie roszczenia gwarancyjne i dotyczące roszczeń po stronie CL przekraczające roszczenia określone w odpowiedniej umowie – niezależnie od podstaw prawnych – są wykluczone.

 

7. Siła wyższa

7.1 W zakresie, w jakim i dopóki zobowiązania nie mogą być wypełnione w terminie lub nie mogą być prawidłowo wypełnione z powodu siły wyższej, np. wojna, terroryzm, klęski żywiołowe, pożar, strajki, lokauty, embarga, interwencja rządowa, przerwy w dostawie prądu, awarie transportu, awarie sieci telekomunikacyjnej lub kabla transmisji danych, zmiany w przepisach mających wpływ na usługi po zawarciu umowy lub inna niedostępność produktów, nie oznacza to naruszenia umowy.

 7.2 Jeżeli zobowiązania nie mogły zostać wypełnione w odpowiednim czasie z powodu siły wyższej, CN ma prawo wyznaczyć nową datę wykonania.

 

8. Płatność

8.1 Opłaty do uiszczenia przez CL i warunki są określone w umowie. VAT zostanie naliczony dodatkowo, zgodnie z prawnie obowiązującymi stawkami. Podatek VAT może nie obowiązywać, jeśli zastosowana jest procedura odwrotnego obciążenia.

8.2 Czas podróży pracowników CN uważa się ogólnie za czas pracy. 

8.2. Czasy podróży są rekompensowane według ustalonej stawki ryczałtowej lub według godziny.

8.3 CN ma prawo uzależnić świadczenie usług od wpłaty depozytów lub innych gwarancji na odpowiednim poziomie w dowolnym momencie od CL.

8.4. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie usługi (w szczególności konsulting, wsparcie i szkolenia) oraz opłaty licencyjne są fakturowane z góry. W przypadku dużych zamówień zwykle stosuje się model fakturowania, w którym płatność częściowa ma być dokonana z góry, kolejna płatność częściowa ma zostać dokonana po osiągnięciu określonych celów pośrednich, a reszta ma zostać zapłacona po wykonaniu pełnej usługi. Dokładne warunki zostaną określone w indywidualnej umowie. Faktury przedłożone przez CN, w tym podatek VAT, są płatne najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, bez potrąceń i opłaty. Warunki płatności określone w całości zamówienia stosuje się analogicznie do faktur częściowych. Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym kwota płatności jest do dyspozycji CN. Jeżeli CL nie wywiąże się z płatności, CN ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę i wszystkich kosztów związanych z windykacją. Jeśli CL zalega z płatnościami przez ponad 14 dni, CN ma prawo zaprzestać wszystkich usług. Ponadto CN ma prawo żądać natychmiastowej zapłaty za wszystkie świadczone usługi, niezależnie od innych warunków płatności.

8.5 CL nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu niepełnej całkowitej dostawy, roszczeń gwarancyjnych lub gwarancyjnych lub krytyki.

8.6. Usługi świadczone przez CN i wykorzystywane przez CL poza uzgodnionym zakresem świadczenia są obciążane przez CL na podstawie rzeczywistych kosztów personelu i materiałów zgodnie ze stawkami określonymi przez CN. Z reguły usługi szkoleniowe nie są objęte usługami i wymagana jest osobna umowa na te usługi.

 8.7. Wszelkie podatki i cła wynikające ze stosunku umownego, takie jak opłata skarbowa od czynności prawnych lub podatek źródłowy, ponosi CL. Jeżeli opłaty za takie podatki i cła zostaną wyrównane w stosunku do CN, CL zabezpiecza CN i czyni ją bezpieczną w tym zakresie.

 

9. Prawa użytkowania oprogramowania i dokumentów

9.1 Jeśli CN przekaże oprogramowanie do dyspozycji CL lub umożliwi CL korzystanie z oprogramowania w kontekście świadczonych usług, CL ma niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencji prawo użytkowania oprogramowania w niezmodyfikowanej formie. Prawo to jest ograniczone do okresu obowiązywania umowy.

9.2 Jeśli oprogramowanie używane jest w sieci, wymagana jest oddzielna licencja dla każdego użytkownika jednocześnie. Jeśli oprogramowanie jest używane na komputerach autonomicznych, dla każdego komputera wymagana jest osobna licencja.

9.3 W przypadku wszystkich produktów innych firm oddanych do dyspozycji CL przez CN, warunki licencji producenta na dany produkt mają pierwszeństwo przed postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie.

9.4. W przypadku braku odrębnej umowy dalsze prawa do oprogramowania nie zostaną przeniesione do CL. Nie wpływa to na prawa CL na mocy Sek. 40 (d), 40 (e) austriackiej ustawy o prawie autorskim (UrhG).

 9.5 Dokumenty oddane do dyspozycji CL przez CN, w szczególności dokumentacja dotycząca oprogramowania, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie, ani bezpłatnie, ani za opłatą. Dotyczy to w szczególności dokumentów szkoleniowych.

 

10. Okres obowiązywania umowy

10.1 Umowa staje się ważną z chwilą jej podpisania przez CL i potwierdzenia przez CN i zawarcia, o ile nie uzgodniono inaczej, na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdego partnera na piśmie w terminie 3 miesięcy, najwcześniej jednak do końca ustalonego w umowie minimalnego terminu. Jeżeli nie uzgodniono innego minimalnego terminu, uznaje się, że został ustalony na 12 miesięcy.

10.2 Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy przedwcześnie lub bez wcześniejszego wypowiedzenia, jeżeli istnieje ważny powód. Uznaje się, że ważny powód istnieje, w szczególności jeżeli drugi kontrahent, pomimo otrzymania pisemnego ostrzeżenia i grożącego mu wypowiedzenia, narusza istotne obowiązki umowne lub wszczyna lub otwiera bankructwo lub inne postępowanie upadłościowe przeciwko drugiemu kontrahentowi, lub została odrzucona z powodu braku aktywów lub usługi drugiego partnera umowy są utrudnione lub uniemożliwione z powodu siły wyższej przez okres przekraczający sześć miesięcy.

10.3 CN ma ponadto prawo do przedterminowego rozwiązania umowy z ważnych powodów, jeżeli zmieniły się istotne parametry dotyczące świadczenia usług, i z tego powodu nie można racjonalnie oczekiwać, że CN nadal będzie świadczyć usługi.

10.4 Po rozwiązaniu umowy CL musi niezwłocznie zwrócić wszystkie dokumenty i zapisy udostępnione przez CN.

 10.5 Po rozwiązaniu umowy CN wspiera CL w zwrocie usług do CL lub strony trzeciej wyznaczonej przez CL na żądanie i dla odpowiednich obowiązujących stawek CN.

 

11. Dane osobowe

11.1 Podczas przetwarzania danych osobowych CN przestrzega przepisów określonych w ustawie o ochronie danych, ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i ustawie o telekomunikacji oraz przyjmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych w zakresie odpowiedzialności CN.

11.2 CN wymaga od swoich pracowników przestrzegania przepisów Sek. 6 ustawy o ochronie danych, w tym regulaminu firmy, i sek. 11 ustawy o uczciwych praktykach handlowych: tajemnice handlowe i biznesowe.

11.3 CN zawiera umowę w sprawie przetwórstwa w rodzaju opisanym w art. 28 RODO, aby zapewnić, że wszyscy przetwórcy przestrzegają tych przepisów.

11.4 CN zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do wdrożenia środków przedkontraktowych oraz w przypadku zawarcia umowy, do wykonania umowy. Obejmują one następujące dane:

  • Nazwa kluczowego kontaktu w firmie klienta
  • Telefon i adres e-mail osoby kontaktowej
  • Pozycja kluczowego kontaktu w firmie klienta

Dane przekazane przez CL są niezbędne do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedkontraktowych. CN nie może nawiązać kontaktu z CL bez tych danych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Ujawnienie informacji doradcy podatkowemu CN przy wypełnianiu ich obowiązków podatkowych oraz przekazanie danych spółkom zależnym CN, które wykorzystują te dane do wyżej wymienionych celów, stanowią wyjątek od tej zasady.

Wszystkie dane wynikające ze stosunku umownego będą przechowywane do upływu okresu zatrzymania podatku.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawowych przepisów Sek. 96 ust. 3 ustawy o Prawie telekomunikacyjnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub b (niezbędne do wykonania umowy) RODO.

11.5 Wszystkie osoby, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, mają prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, wycofania i sprzeciwu. Jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie jej danych narusza ustawę o ochronie danych lub że jej interesy w zakresie ochrony danych są naruszane w jakikolwiek inny sposób, osoba poszkodowana może złożyć skargę do organów regulacyjnych.

 

12. Poufność

12.1 Każdy kontrahent zapewnia drugiego, że wszystkie tajemnice handlowe ujawnione w związku z umową i jej realizacją będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, o ile nie są one ogólnie znane lub nie były wcześniej znane odbiorcy bez obowiązku zachowania poufności, lub nie zostały ujawnione odbiorcy ani przekazane do dyspozycji osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, lub nie zostały w sposób oczywisty opracowane niezależnie przez odbiorcę lub nie mogą zostać ujawnione z powodu prawnie skutecznej decyzji administracyjnej lub sądowej.

 

13. Lojalność

13.1 CL nie może na własny rachunek ani za pośrednictwem stron trzecich zabiegać o pracowników/ podwykonawców przetwarzających, zatrudnionych przez CN w celu świadczenia usług. W przypadku naruszenia tego przepisu CL zobowiązuje się zapłacić CN karę umowną w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto danego pracownika / podwykonawcy, co najmniej równoważne wynagrodzeniu w ramach układu zbiorowego pracownika o poziomie doświadczenia, odpowiednim do wykonywania specjalnych czynności (ST2) w firmie, świadczącej usługi w dziedzinie zautomatyzowanego przetwarzania danych i technologii informatycznych. Niniejszy punkt nie ma wpływu na specjalne porozumienia między CN a CL, dotyczące przeniesienia pracowników.

13.2 Jeżeli pracownicy CN zostaną przejęci przez CL zgodnie z umowami, zawartymi między umawiającymi się stronami, należy zawrzeć odrębne pisemne porozumienie w tej sprawie.

 

14. Różne

14.1 W związku z zawarciem umowy CL wyznacza kompetentną i kompetentną osobę do kontaktów, która jest upoważniona do podejmowania lub autoryzowania wszystkich niezbędnych decyzji.

14.2 Jeżeli pracownicy CN lub zakontraktowane osoby trzecie muszą wejść w miejsce świadczenia usług, CN zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa CL.

14.3. Wszelkie zmiany i poprawki do umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również unieważnienia tego wymagania formalnego.

14.4 Jeżeli jedno lub więcej postanowień umowy jest lub będzie częściowo lub całkowicie nieważnym lub niewykonalnym, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim obowiązującym przepisem, który w największym możliwym zakresie ma podobny skutek handlowy do postanowienia nieważnego lub niewykonalnego.

14.5 Każde przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. CN jest jednak uprawniony do przeniesienia umowy na podmiot stowarzyszony bez zgody CL.

14.6. Przepisy prawne, zawarte w niniejszym regulaminie,  są oparte na prawie austriackim. W przypadku usług świadczonych przez spółkę stowarzyszoną poza terytorium Austrii zastosowanie mają równoważne przepisy obowiązujące w danym kraju.

14.7. O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe mające zastosowanie do w pełni wykwalifikowanych handlowców stosuje się wyłącznie zgodnie z prawem kraju, w którym dana spółka ma swoją siedzibę statutową, nawet jeśli zamówienie jest realizowane w innym kraju. Wszelkie potencjalne spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd miejsca prowadzenia działalności CN.

 

OGÓLNE WARUNKI POBIERANIA >>